Wysokie odznaczenie niemieckie Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec dla prof. dra hab. Witolda Stankowskiego

Prezydent Federalny Niemiec Frank - Walther Steinmeier nadał prof. dr. hab. Witoldowi Stankowskiemu Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Insygnia orderu wręczył Konsul Federalny Niemiec w Krakowie dr Michael Groß w dniu 3 października 2018 roku w siedzibie Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Przyznane odznaczenie jest wyrazem uznania zasług w zakresie współpracy niemiecko - polskiej.

Prof. dr hab. Witold Stankowski jest jednym z budowniczych mostów, którzy nie negując przeszłości patrzą w przyszłość i promują pokojowe współistnienie.

 

Podziękowanie za zaangażowanie w prace nad Konstytucją dla Nauki

Podziękowanie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina za zaangażowanie środowiska akademickiego w prace nad Konstytucją dla Nauki.

Podziękowanie za zaangażowanie środowiska akademickiego w prace nad Konstytucją dla Nauki

Pedagogika w uczelniach zawodowych w kontekście projektu nowej reformy 2.0

W dniu 15 czerwca 2018 roku  Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Rektor PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski oraz Rektor PWSZ w Nowym Sączu prof. nadzw. dr hab. inż.  Mariusz Cygnar spotkali się z prof. zw. dr hab. Bożeną  Muchacką z Uniwersytetu Pedagogicznego, ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w celu przedyskutowania miejsca pedagogiki w naszych uczelniach zawodowych w kontekście projektu nowej reformy 2.0.

Zaproszenie KRePSZ na posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych otrzymała zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (KENiM), która rozpatrywała rządowy projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0). Prace KENiM odbywały się w dniach 29 - 30 maja br. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 29 maja br. w posiedzeniu KENiM uczestniczył Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ), Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski. W dniu 30 maja br. w pracach KENiM wziął udział Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży prof. nadzw. dr hab. Dariusz Surowik.

W toku prac KENiM przyjęła projekt Ustawy 2.0 oraz przepisów wprowadzających ustawę.

XXII Konferencja Automatyków

W dniach 22 - 23 maja 2018 roku Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) prof. zw. dr hab. Witold Stankowski wziął udział w XXII Konferencji Automatyków w Rytrze. Udział w konferencji wynikał z zaproszenia Konferencji Automatyków organizowanej co roku przez znaczące firmy polskie, międzynarodowe.

XXII Konferencja Automatyków odbywała się pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,  a patronat merytoryczny sprawował prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, wybitny naukowiec związany z Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie. Konferencja Automatyków to znaczące wydarzenie w skali Polski.

Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych prof. zw. dr hab. Witold Stankowski zapoznał uczestników konferencji z działalnością uczelni zawodowych, ich funkcjonowaniem w otoczeniu społeczno - gospodarczym.
Zaprosił do współpracy z naszymi uczelniami zawodowymi firmy biorące udział w konferencji.

źródło: https://www.konferencjaautomatykow.pl/

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

XXVIII Zgromadzenie Plenarne KRePSZ Nowy Sącz - Rytro

W dniach 21-24 marca 2018 roku odbyło się XXVIII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowana przy współudziale Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
Uczestnicy zakwaterowani byli w hotelu „Perła Południa” w Rytrze koło Nowego Sącza.

21 marca, w godzinach wieczornych, odbyło się posiedzenie Prezydium KRePSZ, natomiast 22 marca rozpoczęły się obrady plenarne, które otworzył organizator konferencji dr hab. inż. Mariusz Cygnar - rektor PWSZ  w Nowym Sączu. Gości zaproszonych oraz Rektorów i Prorektorów, uczestniczących w spotkaniu przywitali kolejno: prof. dr hab. Witold Stankowski - Przewodniczący KRePSZ, Marek Pławiak - Starosta Powiatu Nowosądeckiego oraz Wojciech Piech - wiceprezydent Miasta Nowego Sącza, życząc zebranym owocnych obrad, połączonych z chwilami odpoczynku w pięknej, zimowej scenerii Ziemi Sądeckiej.

W pierwszym dniu obrad, aktywny udział w Konferencji wzięli, następujący zaproszeni goście:

 • dr Jarosław Gowin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr hab. Krzysztof Diks - Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Krzysztof Górski - zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia
 • Marta Mordarska - Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON w Krakowie.

Wystąpienie Wicepremiera Jarosława Gowina, dotyczące najważniejszych zmian w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, spotkało się
z dużym zainteresowaniem oraz dyskusją. W dyskusji szczególną uwagę zwracano na:

 • odebranie publicznym szkołom zawodowym możliwości kształcenia nauczycieli; zdaniem wielu dyskutantów rozwiązanie to jest niewłaściwe. Kształcenie nauczycieli powinno być powiązane z profilem praktycznym, a nie ogólnoakademickim, prowadzonym wyłącznie w uczelniach akademickich;
 • konieczność wdrożenia systemowych rozwiązań w zakresie organizacji praktyk zawodowych w zakładach pracy;
 • skutki zniesienia minimum kadrowego, wprowadzenia nowych dyscyplin naukowych, kształcenia pielęgniarek i fizjoterapeutów;
 • deprecjonowanie uczelni zawodowych poprzez zapis ustawowy sugerujący, że najsłabsze uczelnie akademickie będą przekwalifikowywane w uczelnie zawodowe.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Krzysztof Diks, w swoim bardzo interesującym wystąpieniu zapoznał zebranych z praktycznymi uwagami wynikającymi z przeprowadzanych akredytacji, a także z uwagami wynikającymi z wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia kierunków kształcenia.

Krzysztof Górski przedstawił możliwości i zasady ubiegania się przez uczelnie zawodowe o środki finansowe na realizację różnorodnych projektów w obszarze nauk medycznych ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia systemu kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych.

Marta Mordarska zachęcała Rektorów do współpracy z PFRON w zakresie korzystania ze środków finansowych na tworzenie oraz poprawę warunków studiowania osób niepełnosprawnych.

Drugi dzień konferencji w szczególności poświęcony został kształceniu na profilu praktycznym. Uczestnicy zwiedzili firmę „Wiśniowski Sp. z o. o. SKA”, produkującą bramy garażowe i przemysłowe, w której studenci PWSZ w Nowym Sączu odbywają praktyki zawodowe, a następnie w Instytucie Kultury Fizycznej, zapoznali się z prezentacją dr Haliny Potok-Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, dotyczącą doświadczeń sądeckiej uczelni w zakresie praktycznego przygotowania studentów  do zawodu. Zebrani mieli także okazję zobaczyć Kampus Dydaktyczno-Sportowy, po którym oprowadził dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej - dr Tomasz Cisoń.

W Zgromadzeniu Plenarnym KRePSZ uczestniczył także Piotr Karaciński – redaktor naczelny ogólnopolskiego miesięcznika FORUM AKADEMICKIE.

Galeria zdjęć – dzień pierwszy

 

Galeria zdjęć - dzień drugiSpotkanie w MNiSW dotyczące kierunku pielęgniarstwo

W dniu 13 marca 2018 roku na zaproszenie Wicepremiera Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina oraz Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie dotyczące kierunku pielęgniarstwo w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych.

Koordynatorem spotkania była Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele, osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie i rozwój kierunku pielęgniarstwo w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, także rektorzy, bądź prorektorzy. Podczas spotkania poruszono następujące problemy:

 • status pielęgniarki i jej wsparcie;
 • zachęty, motywacje do podejmowania studiów na kierunku pielęgniarstwo;
 • kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na I i II stopniu;
 • finansowanie kierunku pielęgniarstwo;
 • praktyki studentów pielęgniarstwo w ZOZ, placówkach medycznych;
 • jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

 

Przewodniczący KRePSZ na Zgromadzeniu Plenarnym KRASP w Gliwicach

W dniach 28 - 29 stycznia 2018 roku Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Rektor PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
prof. zw. dr hab. Witold Stankowski uczestniczył w Zgromadzeniu Plenarnym oraz Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Gospodarzem posiedzenia była Politechnika Śląska w Gliwicach.

Podczas konferencji miało miejsce spotkanie z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Jarosławem Gowinem.

 

Źrodło zdjęć: http://www.krasp.org.pl/

Spotkanie z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniu 23 lutego 2018 r. Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ), Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski spotkał się z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Jarosławem Gowinem oraz Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. Aleksandrem Bobko. Rozmowy dotyczyły przygotowań nowej Ustawy 2.0 do wdrożenia na ścieżkę legislacyjną oraz stanu i potrzeb Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w kontekście nowej ustawy.