-

W dniach 14 - 16 maja 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

Podczas konferencji spotkali się Kanclerze i Kwestorzy oraz przedstawiciele Publicznych Uczelni Zawodowych. Otwarcia obrad dokonała JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, Skarbnik Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych dr Małgorzata Legiędź - Gałuszka oraz JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie prof. PWSZ dr hab. Janusz Wiśniewski.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w szkoleniu nt. Zasad gospodarki finansowej Uczelni w świetle nowych zmian wprowadzonych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które prowadziła Pani Anna Pawełas - ekspert Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr OPTIMA oraz prelekcji dra Andrzeja Kurkiewicza - Zastępcy Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który omówił zagadnienia związane z tworzeniem i nowelizacją Statutu oraz innych wewnętrznych aktów prawnych, a także sytuację pracowników uczelni w świetle nowych uregulowań prawnych.

JM Rektor PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych prof. zw. dr hab. Witold Stankowski w imieniu własnym oraz Prezydium składa serdeczne podziękowania na ręce JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie prof. PWSZ dra hab. Janusza Wiśniewskiego za przygotowanie oraz zaangażowanie w organizację Ogólnopolskiej Konferencji Kanclerzy i Kwestorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

Źródło: PWSZ w Gnieźnie