-

Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze KRePSZ w Ciechanowie

W dniach 21-22 czerwca 2012 r. odbyło się w Ciechanowie Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ, w którym uczestniczyli rektorzy, rektorzy elekci lub prorektorzy 23 uczelni członkowskich.

Porządek obrad przewidywał:
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego KRePSZ
3. Zatwierdzenie sprawozdania z kadencji Przewodniczącego KRePSZ
4. Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu KRePSZ
5. Wybory uzupełniające organów statutowych KRePSZ
6. Dyskusja dot. działalności KRePSZ

Głównym powodem zorganizowania spotkania była konieczność wyboru nowego Przewodniczącego Konferencji, prof. Andrzej Kolasa 31 sierpnia br. przestaje bowiem pełnić funkcję rektora PWSZ w Ciechanowie.
Ustępujący Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności KRePSZ w okresie 15.09.2011 – 20.06.2012 r. oraz informację dot. finansów KRePSZ i otrzymał absolutorium Zgromadzenia.

Przewodniczący A. Kolasa podziękował za możliwość 5-letniego kierowania KRePSZ, którą traktował jako zaszczyt i powinność dla dobra i rozwoju wszystkich PWSZ.
Ustępujący Przewodniczący, poparty przez prof. Tadeusza Janusza, zgłosił kandydaturę prof. Józefa Garbarczyka na Przewodniczącego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Żadne inne kandydatury nie wpłynęły. W głosowaniu tajnym jednogłośnie prof. Józef Garbarczyk został wybrany na Przewodniczącego KRePSZ. Prof. Józef Garbarczyk podziękował za wybór, zaufanie i obiecał dołożyć wszelkich starań, by sprostać nowemu zadaniu.
Prof. Zofia Wilimowska i prof. Józef Zając zgłosili wniosek, by prof. Andrzejowi Kolasie przyznać tytuł Honorowego Przewodniczącego KRePSZ. W głosowaniu jawnym wszyscy jednogłośnie przyznali prof. Andrzejowi Kolasie z dniem 1 września 2012 r. tytuł Honorowego Przewodniczącego KRePSZ.
W związku z tym, że nowo wybrany Przewodniczący wchodzi w skład Komisji Rewizyjnej KRePSZ konieczny jest wybór uzupełniający nowego członka Komisji. Prof. Tadeusz Janusz zgłosił kandydaturę prof. Elżbiety Lonc, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Żadne inne kandydatury nie wpłynęły. W głosowaniu tajnym jednogłośnie prof. Elżbieta Lonc została wybrana na Członka Komisji Rewizyjnej KRePSZ.

W dalszej części spotkania podczas dyskusji na temat przyszłej działalności KRePSZ poruszono tematy:

- prof. A. Kolasa: konieczność uaktualnienia przedstawicieli KRePSZ w komisjach KRASP
- prof. J. Zając: propozycja, aby duże, ważne spotkania KRePSZ np. przypadające w przyszłym roku obchody 15-lecia organizować na terenie Sejmu z udziałem parlamentarzystów ( prawdopodobnie byłby to maj 2013 r.)
- w związku z przypadającymi w 2013 r. obchodami 15-lecia KRePSZ zaproponowano wydanie publikacji ukazującej potencjał PWSZ; prof. J. Witek przedstawiła pomysł wydania dwóch publikacji – jednej, mówiącej o randze i ważności PWSZ w środowisku lokalnym i drugiej, będącej rysem historycznym, kalendarium Konferencji
- powołano zespół redakcyjny w składzie: prof. J. Draus, prof. J. Zając, prof. W. Stankowski do opracowania omawianych publikacji
- prof. J. Draus zaapelował, by na dyplomach PWSZ umieszczany był orzeł
- prof. A. Kolasa zaproponował założenie Stowarzyszenia Rektorów-Seniorów PWSZ, które byłoby organem wspierającym, doradczym KRePSZ
- prof. T. Dubicki zaprosił na najbliższe Zgromadzenie Plenarne KRePSZ do Włocławka, spotkanie ma się odbyć w dniach 20-22 września 2012 r.
- prof. W. Miczulski zaprosił do Sulechowa na kolejne Zgromadzenie Plenarne KRePSZ przypadające w styczniu 2013 r.

Podczas Zgromadzenia dyskutowano również na temat aktualnych problemów funkcjonowania PWSZ ( konieczność organizowania konkursów, problem zgody rektora uczelni macierzystej na dodatkowe zatrudnienie w PWSZ, rozbieżności dot. wieku emerytalnego), ich znaczenia i wkładu w rozwój regionów, współpracy międzynarodowej.
Kończąc obrady Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w Zgromadzeniu i twórczą dyskusję.