-

W dniu 1 lipca 2009 r. w Warszawie odbyło się zwołane przez Przewodniczącego prof. Andrzeja Kolasę, Nadzwyczajne Zgromadzenie Plenarne KRePSZ. W obradach uczestniczyli Rektorzy, Prorektorzy lub Kanclerze osiemnastu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

Głównym powodem spotkania była potrzeba przedyskutowania i zajęcia stanowiska w sprawie opracowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokumentu „ Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”. Ponadto zatwierdzenia wymagały: Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków, sprawozdanie z działalności KRePSZ w roku 2008 oraz sprawozdanie finansowe za 2008 r.

Podczas spotkania przyjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 27 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków KRePSZ została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 28 w sprawie przyjęcia sprawozdania Przewodniczącego z działalności KRePSZ w okresie 01.01.2008 – 31.12.2008 r. została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 29 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego KRePSZ za okres 01.01.2008 – 31.12.2008 r. została przyjęta w głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym się.

Uchwała nr 30 w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2008 w wysokości 541,23 zł na zasilenie funduszu zasadniczego została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 31 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu KRePSZ za jego działalność w okresie 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r. została przyjęta w głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym się.

Uchwała nr 32 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium KRePSZ za jego działalność w okresie 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r. została przyjęta w głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym się.

Uchwała nr 33 w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej KRePSZ za jej działalność w okresie 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r. została przyjęta w głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym się.

W dalszej części obrad Przewodniczący wrócił do sprawy zaopiniowania dokumentu opracowanego przez MNiSW i zaproponowanych tam zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ostateczna treść stanowiska zostanie wkrótce przesłana rektorom wszystkich PWSZ celem zgłoszenia uwag.

Stanowisko zostanie przedstawione Pani Minister Barbarze Kudryckiej do 15 lipca br.

Przewodniczący zaprosił wszystkich do udziału w zaplanowanym w dniach 19 – 22 września br. XII Zgromadzeniu Plenarnym KRePSZ, którego organizatorem jest PWSZ w Sanoku.