-

W dniach 20-22 września 2012 r. we Włocławku odbyło się XVIII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. Gospodarzem tego spotkania był prof. dr hab. Tadeusz Dubicki Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Wśród gości, którzy uczestniczyli w obradach byli m.in. dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz – Podsekretarz Staniu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Józef Lubacz – Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. dr hab. Danuta Strahl – Wiceprzewodnicząca Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Program obrad obejmował:
- Sprawy organizacyjne i dyskusja na temat: Aktualne problemy funkcjonowania PWSZ
- PWSZ po roku nowego prawa o szkolnictwie wyższym
- Problemy wdrażania KRK. Kontrola instytucjonalna
- Sprawy wewnętrzne KRePSZ

 

Jednym z głównych tematów obrad był projekt Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Rektorzy państwowych wyższych szkół zawodowych uznali proponowany zapis za bardzo niekorzystny dla ich uczelni i podjęli na Zgromadzeniu Plenarnym stanowisko w tej sprawie.

Kolejnym ważnym tematem poruszonym na tym spotkaniu było wdrażanie kierunkowych efektów kształcenia oraz przebieg kontroli instytucjonalnej, które omówili prof. D. Strahl oraz prof. J. Lubacz.

Ostatniego dnia członkowie KRePSZ podjęli uchwałę o rozszerzeniu składu Prezydium, do którego jednogłośnie wybrali prof. dr hab. Jolantę Witek rektora PWSZ w Wałczu oraz prof. dr hab. Witolda Stankowskiego rektora PWSZ w Oświęcimiu. Zebrani podjęli decyzję o zorganizowaniu XIX Zgromadzenia Plenarnego w PWSZ w Sulechowie.