-

W dniu 23 stycznia br. miało miejsce spotkanie przedstawicieli Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych w siedzibie Instytutu Maurycego Allerhanda w Krakowie. Instytut im. M. Allerhanda działa jako niezależna jednostka naukowa. Prowadzi interdyscyplinarne, porównawcze studia nad rolą instytucji prawnych w konstytuowaniu oraz funkcjonowaniu rynku. Jest jedną z trzech instytucji wybranych do przygotowania projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

Instytut Allerhanda w Krakowie reprezentował prezes Instytutu dr hab. Arkadiusz Radwan a Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych-przewodniczący prof. zw. dr hab. Witold Stankowski JM Rektor PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka-skarbnik KRePSZ, JM Rektor PWSZ we Włocławku, prof. nadzw. dr hab. Mariusz Cygnar-członek Prezydium KRePSZ, JM Rektor PWSZ w Nowym Sączu.

Podczas spotkania poruszono zagadnienia oraz postulaty publicznych uczelni zawodowych. Przekazano opracowanie eksperckie pt. Miejsce Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w systemie szkolnictwa wyższego w kontekście debaty nad kształtem ustawy 2.0, autorstwa dra Roberta Musiałkiewicza, dra hab. Piotra Zaricznego oraz dra Artura Zimnego, zawierające zasadnicze postulaty uczelni PWSZ w kontekście prac nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym.

Instytut Allerhanda jest jednym z trzech zespołów wyłonionych w konkursie MNiSW Ustawa 2.0. Obok Instytutu Allerhanda znalazły się także zespoły z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z Warszawy oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza z Poznania. Zespoły te przygotowują założenia do nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.