-

Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych prof. PWSIiP w Łomży dr hab. Dariusz Surowik został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w skład Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy nauki i szkolnictwa.

W skład zespołu weszło 12 wybitnych naukowców i przedstawicieli środowiska akademickiego, którym przewodniczy prof. dr hab. Maciej Żylicz, biochemik i biolog molekularny, prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W latach 1980-1999 pracował na Uniwersytecie Gdańskim, pełniąc m.in. funkcję prorektora ds. nauki
(1990-1993). W latach 1993-1994 jako „visiting professor” pracował w USA w Instytucie Onkologii Utah University. W latach 1999-2016 był kierownikiem Zakładu Biologii Molekularnej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Współpracował z European Research Council jako przewodniczący jednego z paneli dyscyplinarnych, a następnie członek zespołu identyfikującego członków ERC. Doradca społeczny Prezydenta RP (2010-15)
.

W skład zespołu zostali powołani:

 • Łukasz Kierznowski, od 1 stycznia 2019 r. pełni funkcję przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Jest zatrudniony w Zakładzie Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Jest też doktorantem w tej jednostce. Naukowo specjalizuje się m.in. w prawie szkolnictwa wyższego i nauki.
 • dr hab. prof. nadzw. Marcin Krawczyński, doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, psycholog; profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie oraz w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku. Członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Dominik Leżański, od 1 stycznia 2019 r. pełni funkcję przewodniczącego Parlamentu Studentów RP. Student kierunku informatyka. Od 2016 roku kieruje pracami Prezydium Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej. Od 2017 roku pełni także funkcję eksperta ds. studenckich w Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, neurochirurg, profesor nauk medycznych. W latach 1992–1995 pracował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie, następnie w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej w Warszawie. Zasiadał w prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Od października 1997 r. do marca 1999 r. sprawował urząd ministra zdrowia i opieki społecznej w rządzie Jerzego Buzka. Do 2007 r. pracował w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. W 2007 r. objął obowiązki dziekana Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jest kierownikiem Katedry Neurologii i Neurochirurgii. W 2016 r. wybrany na prorektora UWM ds. uczelni medycznej. Od września 2017 r. Prorektor ds. Collegium Medicum.
 • prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, od 2018 r. Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego XII kadencji. Profesor nauk matematycznych. Od czasu ukończenia studiów pracuje w Instytucie Matematyki UW. Od 1996 do 1999 wicedyrektor, następnie do 2005 dyrektor tej jednostki. W latach 2005–2007 przewodniczył Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2009-2011 był przewodniczącym Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki PAN. Od roku 2003 członek międzynarodowego zespołu ekspertów matematycznych w koordynowanym przez OECD programie PISA; od 2012 przewodniczący tego zespołu. Od 2012 roku członek CERI – Komitetu Sterującego Badań Edukacyjnych w OECD.
  W latach 2007-2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 2009-2012  podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • prof. dr hab. inż. Grażyna Ptak, biolog. Koordynator ERC Starting Grant programu IDEAS, a obecnie projektu europejskiego H2020-TWINN. Wykłada embriologię na Uniwersytecie w Teramo (IT), gdzie wypromowała 8 doktorów. Odbyła liczne staże i stypendia naukowe w Cambridge, Montpellier, Edynburgu oraz North Dakota.
  Jej dorobek (60 oryginalnych prac cytowanych 1200 razy) obejmuje publikacje w prestiżowych czasopismach, jak Nature Biotechnology i PNAS. Powoływana do grona ekspertów Komisji Europejskiej oraz ekspertów ministerialnych Włoch, Portugalii i Polski. Przez 20 lat pracowała we Włoszech.
 • dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Logik, matematyk i informatyk. Od 2002 roku pracuje w Katedrze Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Białymstoku. Z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży związany od 2005 roku jako wykładowca, w tym w latach 2012-2017 Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, a od 1 września 2017 r. rektor tejże uczelni.
 • dr inż. Janusz Szczerba, pracownik Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 • dr Dominik Szczukocki, Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018-23. Kierownik Pracowni Zagrożeń Środowiska w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii, Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
 • dr hab. Lech Trzcionkowski, historyk i filolog klasyczny. Od 1992 zatrudniony w Zakładzie Historii Starożytnej Sekcji Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obecnie wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektor Instytutu Religioznawstwa UJ.
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki, profesor nauk technicznych. W latach 1996–2002 rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), prezes Fundacji Rektorów Polskich
  (2002-), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (2003-), przewodniczący zespołu Prezydenta RP do opracowania projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (2003-2005). Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu wspólnego KRASP-FRP pn. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Członek wielu ministerialnych zespołów doradczych. Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego XI kadencji (do 2017 r.).

         Panu Profesorowi Dariuszowi Surowikowi serdecznie gratulujemy!

Źródło: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/zespol-ds-monitorowania-wdrazania-reformy-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-powolany