-

Historyczna chwila. Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych stała się faktem.

W myśl zapisów nowej ustawy 2.0 dotychczasowa Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) stała się Konferencją Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ), skupiającą funkcjonujące uczelnie pod nazwą Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe (PWSZ). Powstanie Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych zapisanej w formie ustawowej jest spełnieniem od lat oczekiwań głównego postulatu środowiska Państwowych Uczelni Zawodowych.

W ślad za tym w dniu 21 lutego br. w hotelu Mercure Grand w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych / Publicznych Uczelni Zawodowych. Podczas posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego jednogłośnie przyjęto Statut Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Dotychczasowym władzom (Prezydium) Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych powierzono dalej mandat Prezydium Konferencji Publicznych Uczelni Zawodowych.

W części obrad wziął udział Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller oraz Dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Ziółkowski. Z Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych spotkał się Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin.

 

 Na zdjęciu:

Spotkanie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dra Jarosława Gowina, Wiceministra Piotra Müllera
z władzami Prezydium nowej Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

Od lewej: prof. PWSZ dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ dr hab. Dariusz Surowik - Wiceprzewodniczący KRePUZ,
prof. zw. dr hab. Witold Stankowski - Przewodniczący KRePUZ, dr Małgorzata Legiędź - Gałuszka - Skarbnik KRePUZ,
dr Jarosław Gowin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotr Müller - Wiceminister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. PWSZ dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. dr hab. Maciej Pietrzak.