-

Międzynarodowe Seminarium KRePUZ - EURASHE w Warszawie:
wymiana doświadczeń i dyskusja o przyszłości
wyższego szkolnictwa zawodowego w Polsce


„Reversed peer learning activity: learning & teaching

in professional higher education (PHE)”

 

W dniu 8 marca 2019 roku w Warszawie odbyło się Międzynarodowe Seminarium „Reversed peer learning activity: learning & teaching in professional higher education (PHE)” zorganizowane przez Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) oraz EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education).

Współorganizatorem i patronem Seminarium było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którego murach odbyło się spotkanie. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Sebastian Skuza. W swoim wystąpieniu Minister Skuza podkreślił wagę Konstytucji dla Nauki w procesie unowocześniania wyższego szkolnictwa zawodowego w Polsce i stwierdził, że stała się ona stymulatorem zmian, których pozytywne rezultaty są już widoczne w funkcjonowaniu uczelni zawodowych.

Warszawskie spotkanie składało się z kilku sesji, którym przewodniczył Sekretarz Generalny EURASHE Michal Karpisek. Do wzięcia udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali europejscy eksperci związani z EURASHE: Richard Thorn (b. przewodniczący Institute of Technology in Sligo, Irlandia), Florian Rampelt (dyrektor German Forum for Higher Education in the Digital Age) i Adam Gajek (Przewodniczący Europejskiego Parlamentu Studenckiego).

Głównymi obszarami, wokół których toczyła się dyskusja z udziałem międzynarodowych ekspertów były: kształcenie zawodowe wobec wyzwań rewolucji technologicznej, powszechnej digitalizacji i zmian na rynku pracy, integracja akademickich i praktycznych elementów systemu kształcenia, rola kompetencji społecznych i umiejętności uzupełniających jako ważnych elementów wykształcenia w uczelniach zawodowych.

Wprowadzeniem do seminarium była seria prezentacji przedstawionych przez polskich ekspertów. Ewa Stachura (wiceprzewodnicząca Prezydium KRePUZ, członek prezydium EURASHE, Rektor PWSZ w Raciborzu) zaprezentowała polski kontekst kształcenia zawodowego na poziomie wyższym. Prezentacja przygotowana przez zespół w składzie: Krzysztof Starańczak i Katarzyna Olszewska (PWSZ w Elblągu) pod kierunkiem Zbigniewa Walczyka (Prezydium KRePUZ, Rektor PWSZ w Elblągu) i wygłoszona przez Tomasza Saryusza Wolskiego z Politechniki Łódzkiej dotyczyła wykorzystania ECS (European Credit System) i kwalifikacji do opisu programów studiów na profilu praktycznym. Marek Frankowicz (Uniwersytet Jagielloński) zaprezentował koncepcję kształcenia studentów uczelni zawodowych w zakresie „zielonych kompetencji”. John Dee (PWSZ w Raciborzu) podkreślił w swej prezentacji rosnącą rolę kompetencji miękkich i umiejętności uzupełniających podstawowe kwalifikacje zawodowe absolwentów uczelni zawodowych, Rafał Kunaszyk (Prezes firmy EUROKREATOR, Kraków) wskazał sposoby generowania synergii między uczelniami a ich otoczeniem biznesowym w celu podnoszenia jakości kształcenia na kierunkach praktycznych.   

Zaproszeni eksperci wygłosili prezentacje, w których odnieśli się do tez przedstawionych w dokumencie informacyjnym przygotowanym przez Ewę Stachurę na bazie wcześniejszej dyskusji przeprowadzonej wśród członków KRePUZ.

Kolejna część Seminarium odbyła się w grupach dyskusyjnych, których moderatorami byli zaproszeni eksperci. Wnioski z dyskusji przeprowadzonych w poszczególnych grupach panelowych zreferowali ich przedstawiciele, a następnie zarówno eksperci, jak i uczestnicy reprezentujący polskie uczelnie zawodowe (PUZ) dokonali podsumowania spotkania.

Seminarium dobrze wpisało się w obszar współpracy między KRePUZ i EURASHE. Współpraca z EURASHE jest ważną formą aktywności międzynarodowej KRePUZ.
Dzięki tej współpracy polskie uczelnie zawodowe mają dostęp do bogatego dorobku instytucji zrzeszonych w EURASHE: mogą czerpać inspirację i korzystać z bogatych doświadczeń uczelni zawodowych innych krajów, podpatrywać modele kształcenia, sposoby prowadzenia i walidacji praktyk zawodowych, uczestniczyć w europejskich projektach i konferencjach. Seminarium pokazało, jak cenna może wymiana doświadczeń i dyskusja nad alternatywnymi koncepcjami rozwoju wyższego szkolnictwa zawodowego w kontekście wyzwań przyszłości.

 

 Źródło: PWSZ w Raciborzu