-

Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską, inżynierską i licencjacką

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., jako spółka Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla rozwoju przedsiębiorstw, przedsiębiorczości oraz przemysłu wypełnia także szereg innych zadań. Jednym z nich jest łączenie świata nauki i biznesu jako kluczowe dla rozwoju innowacji, myśli technologicznej, gospodarki opartej na wiedzy a także badań naukowych.

Realizując powyższe od ponad roku prowadzimy program Kadry dla przemysłu, którego celem jest stworzenie warunków do długofalowej współpracy pomiędzy spółkami z Grupy ARP a szkołami technicznymi i branżowymi oraz centrami kształcenia zawodowego. W marcu br. podjęliśmy kolejne działania mające na celu rozbudowanie oferty Programu. Podpisaliśmy Porozumienie ze Zgromadzeniem Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, a zatem rozszerzyliśmy grono współpracujących ze spółkami z Grupy ARP szkół technicznych i zawodowych o wyższe szkoły zawodowe. Celem Porozumienia jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do oczekiwań pracodawców i, co za tym idzie, zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy.

Widząc ciągłą potrzebę inspirowania rozwoju rynku przedsiębiorców poprzez zwiększenie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z restrukturyzacją, innowacjami, czy zarządzaniem a także uwzględniając obowiązek podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. ogłosił konkursy o:
- Nagrodę Prezesa ARP S.A. na najlepszą pracę magisterską, licencjacką, inżynierską, oraz - Nagrodę Zarządu ARP S.A. na najlepszą rozprawę doktorską, projekt badawczy. Celem Konkursów jest wyłonienie najlepszych prac w następujących obszarach: innowacje w przemyśle, restrukturyzacja oraz efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Konkursy skierowane są do studentów/absolwentów/pracowników naukowych Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których Rektorzy zrzeszeni są, jako członkowie zwyczajni, w stowarzyszeniu pod nazwą: Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

Pismo w sprawie konkursu

Regulamin 1

Regulamin 2

www

 

 

 

 

Ogólnopolska Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

W dniach 14 - 16 maja 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

Podczas konferencji spotkali się Kanclerze i Kwestorzy oraz przedstawiciele Publicznych Uczelni Zawodowych. Otwarcia obrad dokonała JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, Skarbnik Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych dr Małgorzata Legiędź - Gałuszka oraz JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie prof. PWSZ dr hab. Janusz Wiśniewski.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w szkoleniu nt. Zasad gospodarki finansowej Uczelni w świetle nowych zmian wprowadzonych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które prowadziła Pani Anna Pawełas - ekspert Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr OPTIMA oraz prelekcji dra Andrzeja Kurkiewicza - Zastępcy Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który omówił zagadnienia związane z tworzeniem i nowelizacją Statutu oraz innych wewnętrznych aktów prawnych, a także sytuację pracowników uczelni w świetle nowych uregulowań prawnych.

JM Rektor PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych prof. zw. dr hab. Witold Stankowski w imieniu własnym oraz Prezydium składa serdeczne podziękowania na ręce JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie prof. PWSZ dra hab. Janusza Wiśniewskiego za przygotowanie oraz zaangażowanie w organizację Ogólnopolskiej Konferencji Kanclerzy i Kwestorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

Źródło: PWSZ w Gnieźnie

 

 

 

I Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

I Zgromadzenie Plenarne
Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

 

Więcej informacji dostępne na stronie: http://pwszplock.pl/pwsz-w-plocku-gospodarzem-historycznego-zgromadzenia/

 

Źródło: PWSZ w Płocku

 

Nie żyje prof. zw. dr hab. Józef Bergier

 

Z ogromnym bólem i żalem zawiadamiamy,  że w dniu 21 marca 2019 roku

zmarł prof. zw. dr hab. Józef Bergier

Rektor
Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

profesor nauk o kulturze fizycznej, nauczyciel akademicki,
teoretyk sportu, trener klasy mistrzowskiej w piłce nożnej,
polityk i samorządowiec, poseł na Sejm III kadencji, senator VII kadencji

Nabożeństwo żałobne odbyło się dnia 26 marca 2019 o godz. 13:00
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej

Ceremonia pogrzebowa odbyła się na Cmentarzu Parafialnym w Białej Podlaskiej

 
W imieniu Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

prof. zw. dr hab. Witold Stankowski

Rektor PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu