-

XIX Zgromadzenie Plenarne KRePSZ

W dniach 24-26 stycznia 2013 r. w Sulechowie odbyło się XIX Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. Gospodarzem tego spotkania był dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. PWSZ, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Wśród gości, którzy uczestniczyli w obradach byli m.in. dr hab. Jacek Guliński – Podsekretarz Staniu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Ryszard Zimak – Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz dr hab. Marek Rocki – Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Program obrad obejmował sprawy organizacyjne i dyskusje na temat:
- profili praktycznych w PWSZ,
- nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- wdrażanie innowacyjności i projektów badawczych w PWSZ,
- sprawy wewnętrzne KRePSZ – publikacja z okazji 15-lecia istnienia PWSZ w Polsce, której autorem jest prof. Jan Draus.

Jednym z głównych tematów obrad był projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, do którego uwagi zostały przesłane do MNiSW w piśmie z dnia 02.01.2013 r.

Kolejnym ważnym tematem poruszonym na tym spotkaniu było wdrażanie profili praktycznych na kierunkach funkcjonujących w państwowych wyższych szkołach zawodowych. Rektorzy zgodnie uznali, że ten profil pozwoli na poszerzenie umiejętności praktycznych studentów, jednak wiąże się on ze zwiększeniem kosztów kształcenia.

Na sesji, w której uczestniczył prof. Marek Rocki rektorzy dyskutowali na temat wdrażania systemów antyplagiatowych. Przewodniczący PKA omówił skuteczność proponowanych na rynku programów do sprawdzania prac pod względem samodzielności ich pisania. Ponadto prof. M. Rocki wyjaśnił jak będzie sprawdzany podczas wizytacji PKA wymóg kontroli prac.

W ostatnim dniu obrad w sesji uczestniczył dr hab. Jacek Guliński Podsekretarz Stanu w MNiSW, z którym rektorzy omawiali perspektywy rozwoju Uczelni i uczestniczenie w projektach badawczych.

Zebrani podjęli decyzję o zorganizowaniu XX Zgromadzenia Plenarnego w PWSZ w Koninie.

XVIII Zgromadzenie Plenarne KRePSZ

W dniach 20-22 września 2012 r. we Włocławku odbyło się XVIII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. Gospodarzem tego spotkania był prof. dr hab. Tadeusz Dubicki Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Wśród gości, którzy uczestniczyli w obradach byli m.in. dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz – Podsekretarz Staniu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Józef Lubacz – Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. dr hab. Danuta Strahl – Wiceprzewodnicząca Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Program obrad obejmował:
- Sprawy organizacyjne i dyskusja na temat: Aktualne problemy funkcjonowania PWSZ
- PWSZ po roku nowego prawa o szkolnictwie wyższym
- Problemy wdrażania KRK. Kontrola instytucjonalna
- Sprawy wewnętrzne KRePSZ

 

Jednym z głównych tematów obrad był projekt Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Rektorzy państwowych wyższych szkół zawodowych uznali proponowany zapis za bardzo niekorzystny dla ich uczelni i podjęli na Zgromadzeniu Plenarnym stanowisko w tej sprawie.

Kolejnym ważnym tematem poruszonym na tym spotkaniu było wdrażanie kierunkowych efektów kształcenia oraz przebieg kontroli instytucjonalnej, które omówili prof. D. Strahl oraz prof. J. Lubacz.

Ostatniego dnia członkowie KRePSZ podjęli uchwałę o rozszerzeniu składu Prezydium, do którego jednogłośnie wybrali prof. dr hab. Jolantę Witek rektora PWSZ w Wałczu oraz prof. dr hab. Witolda Stankowskiego rektora PWSZ w Oświęcimiu. Zebrani podjęli decyzję o zorganizowaniu XIX Zgromadzenia Plenarnego w PWSZ w Sulechowie.

Stanowisko Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych

Stanowisko
Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
dotyczące projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 12 września 2012 roku zmieniającego rozporządzenie
w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa


Rektorzy Publicznych Szkół Zawodowych zebrani na XVIII Zgromadzeniu Plenarnym we Włocławku, po zapoznaniu się z projektem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych przedkładają następujące uwagi i zastrzeżenia.
Zauważamy iż, w załączniku numer 1 regulującym sposób podziału dotacji dla uczelni publicznych w składniku kadrowym wliczeni zostali nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni jako w podstawowym miejscu pracy. Projekt rozporządzenia nie uwzględnia w składniku kadrowym nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej uczelni jako dodatkowym miejscu pracy. W naszym przekonaniu stanowi to przekroczenie delegacji zawartej w art. 96 ust. 2 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Ustawa dopuszcza zatrudnianie nauczycieli akademickich zarówno w podstawowym jak też dodatkowym miejscu pracy. Jeżeli więc praca w dodatkowym miejscu pracy jest legalna i uregulowana w ustawie (wliczanie do minimum kadrowego tych nauczycieli akademickich), to projekt rozporządzenia nie może wyłączać tych nauczycieli ze składnika kadrowego, będącego elementem algorytmu finansowania uczelni publicznych. Podkreślenia wymaga także niespójność tego sposobu wyliczania dotacji z treścią przepisu art. 24 ustawy (przepisy przejściowe i końcowe Dz. U. z 2011 roku Nr 84, poz. 455), który gwarantuje prawo nauczyciela akademickiego do wykonywania dodatkowego zatrudnienia przez okres trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy, a po upływie tego terminu za zgodą rektora uczelni macierzystej. Podobne zastrzeżenie dotyczy składnika dostępności kadry.

Zwracamy uwagę, że przepis art. 92 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1, gwarantuje uczelniom publicznym środki finansowe na zapewnienie realizacji zadań określonych w ustawie.

Uważamy, że w okresie wdrażania zmian wynikających z reformy szkolnictwa wyższego wartość stałej przeniesienia w algorytmie finansowania uczelni publicznych powinna być zachowana na dotychczasowym poziomie (0,7).

Podnosząc powyższe kierujemy się troską o stabilność finansową uczelni zawodowych, która mogłaby być naruszona przez ponoszenie kosztów wynikających z radykalnego ograniczania stanu kadrowego nauczycieli akademickich dotychczas zatrudnionych w uczelni jako dodatkowym miejscu pracy, w większości na czas nieokreślony.

Zgromadzenie w Ciechanowie

Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze KRePSZ w Ciechanowie

W dniach 21-22 czerwca 2012 r. odbyło się w Ciechanowie Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ, w którym uczestniczyli rektorzy, rektorzy elekci lub prorektorzy 23 uczelni członkowskich.

Porządek obrad przewidywał:
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego KRePSZ
3. Zatwierdzenie sprawozdania z kadencji Przewodniczącego KRePSZ
4. Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu KRePSZ
5. Wybory uzupełniające organów statutowych KRePSZ
6. Dyskusja dot. działalności KRePSZ

Głównym powodem zorganizowania spotkania była konieczność wyboru nowego Przewodniczącego Konferencji, prof. Andrzej Kolasa 31 sierpnia br. przestaje bowiem pełnić funkcję rektora PWSZ w Ciechanowie.
Ustępujący Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności KRePSZ w okresie 15.09.2011 – 20.06.2012 r. oraz informację dot. finansów KRePSZ i otrzymał absolutorium Zgromadzenia.

Przewodniczący A. Kolasa podziękował za możliwość 5-letniego kierowania KRePSZ, którą traktował jako zaszczyt i powinność dla dobra i rozwoju wszystkich PWSZ.
Ustępujący Przewodniczący, poparty przez prof. Tadeusza Janusza, zgłosił kandydaturę prof. Józefa Garbarczyka na Przewodniczącego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Żadne inne kandydatury nie wpłynęły. W głosowaniu tajnym jednogłośnie prof. Józef Garbarczyk został wybrany na Przewodniczącego KRePSZ. Prof. Józef Garbarczyk podziękował za wybór, zaufanie i obiecał dołożyć wszelkich starań, by sprostać nowemu zadaniu.
Prof. Zofia Wilimowska i prof. Józef Zając zgłosili wniosek, by prof. Andrzejowi Kolasie przyznać tytuł Honorowego Przewodniczącego KRePSZ. W głosowaniu jawnym wszyscy jednogłośnie przyznali prof. Andrzejowi Kolasie z dniem 1 września 2012 r. tytuł Honorowego Przewodniczącego KRePSZ.
W związku z tym, że nowo wybrany Przewodniczący wchodzi w skład Komisji Rewizyjnej KRePSZ konieczny jest wybór uzupełniający nowego członka Komisji. Prof. Tadeusz Janusz zgłosił kandydaturę prof. Elżbiety Lonc, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Żadne inne kandydatury nie wpłynęły. W głosowaniu tajnym jednogłośnie prof. Elżbieta Lonc została wybrana na Członka Komisji Rewizyjnej KRePSZ.

W dalszej części spotkania podczas dyskusji na temat przyszłej działalności KRePSZ poruszono tematy:

- prof. A. Kolasa: konieczność uaktualnienia przedstawicieli KRePSZ w komisjach KRASP
- prof. J. Zając: propozycja, aby duże, ważne spotkania KRePSZ np. przypadające w przyszłym roku obchody 15-lecia organizować na terenie Sejmu z udziałem parlamentarzystów ( prawdopodobnie byłby to maj 2013 r.)
- w związku z przypadającymi w 2013 r. obchodami 15-lecia KRePSZ zaproponowano wydanie publikacji ukazującej potencjał PWSZ; prof. J. Witek przedstawiła pomysł wydania dwóch publikacji – jednej, mówiącej o randze i ważności PWSZ w środowisku lokalnym i drugiej, będącej rysem historycznym, kalendarium Konferencji
- powołano zespół redakcyjny w składzie: prof. J. Draus, prof. J. Zając, prof. W. Stankowski do opracowania omawianych publikacji
- prof. J. Draus zaapelował, by na dyplomach PWSZ umieszczany był orzeł
- prof. A. Kolasa zaproponował założenie Stowarzyszenia Rektorów-Seniorów PWSZ, które byłoby organem wspierającym, doradczym KRePSZ
- prof. T. Dubicki zaprosił na najbliższe Zgromadzenie Plenarne KRePSZ do Włocławka, spotkanie ma się odbyć w dniach 20-22 września 2012 r.
- prof. W. Miczulski zaprosił do Sulechowa na kolejne Zgromadzenie Plenarne KRePSZ przypadające w styczniu 2013 r.

Podczas Zgromadzenia dyskutowano również na temat aktualnych problemów funkcjonowania PWSZ ( konieczność organizowania konkursów, problem zgody rektora uczelni macierzystej na dodatkowe zatrudnienie w PWSZ, rozbieżności dot. wieku emerytalnego), ich znaczenia i wkładu w rozwój regionów, współpracy międzynarodowej.
Kończąc obrady Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w Zgromadzeniu i twórczą dyskusję.