-

Otwarte posiedzenie Prezydium

W dniach 16-18 czerwca 2011 r. w PWSZ w Nysie odbyło się otwarte posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

Członkostwo EURASHE

Z dniem 1 czerwca 2011r. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ uzyskała pełne członkostwo w EURASHE

XIV Zgromadzenie Plenarne KRePSZ

W dniach 23-26 września 2010 r. w Suwałkach odbyło się organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową XIV Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. W obradach uczestniczyli rektorzy, prorektorzy lub kanclerze 30 uczelni. Wśród Gości, którzy przyjęli zaproszenie znaleźli się m.in. prof. Zbigniew Marciniak – Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i prof. Józef Lubacz – Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Podczas Zgromadzenia rektorzy jednogłośnie przyjęli w poczet członków Konferencji prof. Jerzego Sikorskiego, Gospodarza spotkania, rektora PWSZ w Suwałkach.

Dyskutowano na temat aktualnych problemów funkcjonowania PWSZ, internacjonalizacji studiów i współpracy międzynarodowej, strategii rozwoju szkolnictwa wyższego. Głównym tematem obrad był jednak projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dokument wzbudza wiele uwag i wątpliwości, m.in.: czynne i bierne prawo wyborcze, dwuetatowość, konwent czy stanowisko docenta. Najbardziej znaczące dla funkcjonowania PWSZ uwagi rektorzy zawarli w stanowisku KRePSZ przyjętym podczas Zgromadzenia Plenarnego.

Bardzo miłym punktem konferencji był udział rektorów w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2010/2011 połączonej z obchodami 5-lecia suwalskiej uczelni. Prawdziwy podziw wzbudził wspaniały postęp w rozwoju uczelni. Byłby on zapewne nie tak imponujący, gdyby uczelnia nie była otoczona ogromną sympatią lokalnej społeczności i troską władz miasta Suwałk. Ta wzorowa współpraca regionalnej uczelni i władz samorządowych mogłaby być wzorem dla innych PWSZ. Drugim ważnym wydarzeniem była wizyta w Wilnie i spotkanie z władzami Uniwersytetu Wileńskiego. Podczas spotkania wymieniono doświadczenia dotyczące systemu kształcenia w uczelniach zawodowych Polski i Litwy.

 

Komentarz KRePSZ do strategii ...

Komentarz
Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ do:

Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010 – 2020 (projekt środowiskowy)


opracowanej przez zespół ekspertów powołany przez KRASP-KRePSZ, KRZaSP i FRP pod redakcją prof. dr hab. inż. Jerzego Woźnickiego.

czytaj całość...