-

Zgromadzenie Plenarne

W dniach 30 - 31 stycznia 2009 r. odbyło się XI Zgromadzenie Plenarne KRePSZ, organizowane przez PWSZ w Krośnie.

Podczas Zgromadzenia rektorzy Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych dyskutowali m.in. o strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w latach 2010 -2020, o miejscu PWSZ w strategii, o wdrażaniu i realizacji Procesu Bolońskiego w PWSZ oraz miejscu naszych Uczelni w krajowej infrastrukturze informacyjnej.

XI Zgromadzenie Plenarne KRePSZ

W dniach 30 - 31 stycznia 2009 r. odbyło się XI Zgromadzenie Plenarne KRePSZ, organizowane przez PWSZ w Krośnie.

Podczas Zgromadzenia rektorzy Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych dyskutowali m.in. o strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w latach 2010 -2020, o miejscu PWSZ w strategii, o wdrażaniu i realizacji Procesu Bolońskiego w PWSZ oraz miejscu naszych Uczelni w krajowej infrastrukturze informacyjnej.

10 lat PWSZ

10 lat Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce
1998 – 2008

 

24 października br. w Ciechanowie odbyły się centralne obchody X – lecia Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce pod Honorowym Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej, których organizację powierzono Ciechanowskiej PWSZ. Wybór Ciechanowa na miejsce obchodów jubileuszu wynikał z dogodnej lokalizacji miasta oraz tego, że Ciechanów jest w bieżącej kadencji władz akademickich siedzibą Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ), której przewodniczy rektor PWSZ prof. Andrzej Kolasa.
Uroczystości rozpoczęły się od spotkania delegacji PWSZ z całego kraju w ciechanowskim Centrum Kultury i Sztuki, skąd w uroczystym przemarszu Rektorzy, Prorektorzy, członkowie Senatów uczelni, poczty sztandarowe, studenci i inni przedstawiciele ponad trzydziestu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych udali się do Kościoła Farnego, w którym odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji środowisk akademickich, którą odprawił J.E. Biskup Płocki Ks. Roman Marcinkowski. W swojej homilii podkreślił ogromną rolę uczelni wyższych, w tym państwowych wyższych szkół zawodowych w kształtowaniu postaw młodego pokolenia Polaków.

Po mszy przy dźwiękach Orkiestry Dętej Domu Kultury i Sztuki z Płońska nastąpił przemarsz orszaku akademickiego ulicami Ciechanowa przez pl. Kościuszki, ul. Warszawską oraz ul. 17 Stycznia do Hali Sportowej na oficjalną część uroczystości – jubileuszową konferencję.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych KRePSZ i Rektor PWSZ w Ciechanowie prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa witając wielu gości, w tym byłego premiera Rządu RP prof. Jerzego Buzka i przedstawiciela Parlamentu RP posła Mirosława Koźlakiewicza. W swoim przemówieniu Przewodniczący KRePSZ przedstawił obecny stan rozwoju PWSZ w Polsce, ich 10 – letnią historię bogatą w różnego rodzaju dobre i złe doświadczenia. Podkreślił dobitnie także wielką rangę uczelni zawodowych oraz ich ogromne zaangażowanie w budowanie kraju poprzez dostosowywanie kierunków kształcenia, do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

Do sukcesów PWSZ w Polsce prof. Andrzej Kolasa zaliczył również szybką rozbudowę bazy dydaktycznej tych uczelni (wiele z nich zaczynało kształcenie studentów w wynajmowanych od samorządów salach i budynkach), dynamicznie rosnącą liczbę kierunków (obecnie PWSZ prowadzą kształcenie na ok. 50 ze 118 kierunków studiów), wykształcenie niebagatelnej liczby 77 tysięcy absolwentów oraz umiejętność pozyskiwania środków unijnych na dalszy ich rozwój. Przewodniczący KRePSZ wymienił także kilka obaw i zagrożeń z jakimi obecnie zmaga się szkolnictwo zawodowe, do których zaliczył m.in.: pomysły żeby uczelniom tym zabrać autonomię i włączyć je w struktury renomowanych uczelni akademickich bądź wyłączyć je spod zwierzchnictwa MNiSZW i przekazać pod jurysdykcję urzędów marszałkowskich oraz wskazał na problemy wynikające z sytuacji demograficznej kraju, której wynikiem jest zmniejszająca się rekrutacja kandydatów na studentów.

W uroczystej konferencji głos zabrali „ojcowie założyciele wielu PWSZ w Polsce”: były Premier RP prof. Jerzy Buzek oraz poseł na Sejm Mirosław Koźlakiewicz (szef Kancelarii w rządzie J. Buzka), a także p. Barbara Rogowska z Departamentu Organizacji Szkół Wyższych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich prof. Waldemar Tłokiński, przedstawiciele władz województwa, władz miast i powiatów Ciechanowa i Mławy.

W konferencji udział wzięli także prezesi firm i przedsiębiorstw, władze Akademii Humanistycznej w Pułtusku, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele służb mundurowych i wielu przyjaciół PWSZ.

Okolicznościowe referaty wygłosili były Przewodniczący KRePSZ i Prorektor Kolegium Karkonoskiego prof. Tomasz Winnicki, który mówił o 10-letniej historii PWSZ, prof. Janusz Gruchała, Rektor PWSZ w Krośnie o obecnej sytuacji tych uczelni oraz prof. Józef Zając, Rektor PWSZ w Chełmie o ich przyszłości. W swoich referatach podkreślali ważną rolę, jaką odgrywają PWSZ w systemie szkolnictwa wyższego, a co podkreślił prof. J. Zając, PWSZ powinny być jednym z motorów reform i zmian społeczno – ekonomicznych w Polsce.

Uroczyste Gaude Mater Polonia i Gaudeamus w wykonaniu Chóru Akademickiego PWSZ w Ciechanowie pod dyrekcją Aldony Wiśniewskiej zakończyło część oficjalną ogólnopolskiej konferencji. W części artystycznej ogromne wrażenie zrobił występ kapeli ludowej z Podhalańskiej PWSZ w Nowym Targu, która dla zgromadzonych gości wspaniale wykonała kilka pieśni góralskich.

Po zbiorowej fotografii uczestników konferencji przed budynkiem Hali Sportowej w Ciechanowie, wszyscy uczestnicy konferencji wraz z zaproszonymi gośćmi udali się do głównego gmachu PWSZ w Ciechanowie, przed którym dla upamiętnienia jubileuszowych uroczystości nastąpiło ceremonialne posadzenie „Sosen Papieskich” poświęconych przez Papieża Benedykta XVI w Watykanie.

X Zgromadzenie Plenarne

W dniach 20 - 23 września br. odbyło się w Nowym Targu X Zgromadzenie Plenarne KRePSZ organizowane przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową.