-

Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze KRePSZ w Ciechanowie

Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze KRePSZ w Ciechanowie

W dniach 21-22 czerwca 2012 r. odbyło się w Ciechanowie Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ, w którym uczestniczyli rektorzy, rektorzy elekci lub prorektorzy 23 uczelni członkowskich.

Porządek obrad przewidywał:
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego KRePSZ
3. Zatwierdzenie sprawozdania z kadencji Przewodniczącego KRePSZ
4. Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu KRePSZ
5. Wybory uzupełniające organów statutowych KRePSZ
6. Dyskusja dot. działalności KRePSZ

Głównym powodem zorganizowania spotkania była konieczność wyboru nowego Przewodniczącego Konferencji, prof. Andrzej Kolasa 31 sierpnia br. przestaje bowiem pełnić funkcję rektora PWSZ w Ciechanowie.
Ustępujący Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności KRePSZ w okresie 15.09.2011 – 20.06.2012 r. oraz informację dot. finansów KRePSZ i otrzymał absolutorium Zgromadzenia.

Przewodniczący A. Kolasa podziękował za możliwość 5-letniego kierowania KRePSZ, którą traktował jako zaszczyt i powinność dla dobra i rozwoju wszystkich PWSZ.
Ustępujący Przewodniczący, poparty przez prof. Tadeusza Janusza, zgłosił kandydaturę prof. Józefa Garbarczyka na Przewodniczącego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Żadne inne kandydatury nie wpłynęły. W głosowaniu tajnym jednogłośnie prof. Józef Garbarczyk został wybrany na Przewodniczącego KRePSZ. Prof. Józef Garbarczyk podziękował za wybór, zaufanie i obiecał dołożyć wszelkich starań, by sprostać nowemu zadaniu.
Prof. Zofia Wilimowska i prof. Józef Zając zgłosili wniosek, by prof. Andrzejowi Kolasie przyznać tytuł Honorowego Przewodniczącego KRePSZ. W głosowaniu jawnym wszyscy jednogłośnie przyznali prof. Andrzejowi Kolasie z dniem 1 września 2012 r. tytuł Honorowego Przewodniczącego KRePSZ.
W związku z tym, że nowo wybrany Przewodniczący wchodzi w skład Komisji Rewizyjnej KRePSZ konieczny jest wybór uzupełniający nowego członka Komisji. Prof. Tadeusz Janusz zgłosił kandydaturę prof. Elżbiety Lonc, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Żadne inne kandydatury nie wpłynęły. W głosowaniu tajnym jednogłośnie prof. Elżbieta Lonc została wybrana na Członka Komisji Rewizyjnej KRePSZ.

W dalszej części spotkania podczas dyskusji na temat przyszłej działalności KRePSZ poruszono tematy:

- prof. A. Kolasa: konieczność uaktualnienia przedstawicieli KRePSZ w komisjach KRASP
- prof. J. Zając: propozycja, aby duże, ważne spotkania KRePSZ np. przypadające w przyszłym roku obchody 15-lecia organizować na terenie Sejmu z udziałem parlamentarzystów ( prawdopodobnie byłby to maj 2013 r.)
- w związku z przypadającymi w 2013 r. obchodami 15-lecia KRePSZ zaproponowano wydanie publikacji ukazującej potencjał PWSZ; prof. J. Witek przedstawiła pomysł wydania dwóch publikacji – jednej, mówiącej o randze i ważności PWSZ w środowisku lokalnym i drugiej, będącej rysem historycznym, kalendarium Konferencji
- powołano zespół redakcyjny w składzie: prof. J. Draus, prof. J. Zając, prof. W. Stankowski do opracowania omawianych publikacji
- prof. J. Draus zaapelował, by na dyplomach PWSZ umieszczany był orzeł
- prof. A. Kolasa zaproponował założenie Stowarzyszenia Rektorów-Seniorów PWSZ, które byłoby organem wspierającym, doradczym KRePSZ
- prof. T. Dubicki zaprosił na najbliższe Zgromadzenie Plenarne KRePSZ do Włocławka, spotkanie ma się odbyć w dniach 20-22 września 2012 r.
- prof. W. Miczulski zaprosił do Sulechowa na kolejne Zgromadzenie Plenarne KRePSZ przypadające w styczniu 2013 r.

Podczas Zgromadzenia dyskutowano również na temat aktualnych problemów funkcjonowania PWSZ ( konieczność organizowania konkursów, problem zgody rektora uczelni macierzystej na dodatkowe zatrudnienie w PWSZ, rozbieżności dot. wieku emerytalnego), ich znaczenia i wkładu w rozwój regionów, współpracy międzynarodowej.
Kończąc obrady Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w Zgromadzeniu i twórczą dyskusję.

 

Umowa o współpracy pomiędzy publicznymi uczelniami zawodowymi Polski i Litwy

Umowa o współpracy pomiędzy publicznymi uczelniami zawodowymi Polski i Litwy

W dniach 29-31 maja br gościła w Polsce na zaproszenie Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych KRePSZ delegacja Konferencji Dyrektorów Uczelni Zawodowych na Litwie (Lithuanian University Colleges Directors Conference) z jej przewodniczącym dr Gintautasem Braziunasem pełniącym jednocześnie funkcję dyrektora Kolegium Wileńskiego. Podczas wspólnego spotkania omówiono problemy wyższego szkolnictwa zawodowego w Polsce i na Litwie. Zwrócono uwagę na duże podobieństwo kłopotów i trudności z jakimi zmagają się publiczne wyższe szkoły zawodowe w obu krajach, a których źródłem są niewystarczające finansowanie i stawiane uczelniom wygórowane wymagania formalne. Omówiono też możliwości współpracy bilateralnej zarówno pomiędzy obu Konferencjami jak i poszczególnymi uczelniami prowadzącymi podobne kierunki studiów. Delegacja litewska miała możliwość poznania warunków kształcenia młodzieży w PWSZ w Ciechanowie i Gnieźnie.

Podczas pobytu w Gnieźnie uroczyście podpisano umowę o współpracy pomiędzy obu Konferencjami. Akt podpisania umowy miał miejsce w zabytkowej sali gnieźnieńskiego ratusza w obecności władz lokalnych samorządów z Prezydentem Gniezna Jackiem Kowalskim na czele. Pod umową podpisy złożyli przewodniczący obu Konferencji dr Gintautas Braziunas i prof. Andrzej Kolasa, rektor PWSZ w Ciechanowie.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Plenarne KRePSZ

W dniach 20-22 maja br obradowało Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych KRePSZ w Przemyślu i Lwowie. Organizatorem spotkania była Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska PWSW w Przemyślu z rektorem – gospodarzem prof. Janem Drausem. Szczególnie uroczysty charakter miała zorganizowane wspólnie z Konsulatem Generalnym Rzeczpospolitej we Lwowie sesja nt. „Edukacja Polaków na Ukrainie i Ukraińców polskiego pochodzenia w polskich uczelniach zawodowych” poświęcona sprawom edukacji Polaków na Ukrainie i możliwości kontynuacji kształcenia na studiach w Polsce. Sesję otworzyli Konsul Generalny RP dr hab. Jarosław Drozd i przewodniczący KRePSZ prof. Andrzej Kolasa. Sesja stanowiła jeden z punktów programu obchodów 20-lecia działalności Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.
Biorący udział w spotkaniu rektorzy PWSZ mieli okazję zapoznać się z sytuacja szkolnictwa polskiego na Ukrainie przestawioną przez mgr Martę Markuninę, dyrektora Szkoły Ogólnokształcącej im. Św. Marii Magdaleny we Lwowie z polskim językiem nauczania. Problemy edukacji mniejszości polskiej na Ukrainie omówił Prezes Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie i Ogólnoukraińskiego Metodyczno-Koordynacyjnego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej z siedzibą w Drohobyczu p. Adam Chłopek. Ze strony polskiej referaty prezentujące wyższe szkolnictwo zawodowe w Polsce oraz możliwości studiowania Ukraińców polskiego pochodzenia w naszym kraju przedstawili prof. Andrzej Kolasa, rektor PWSZ w Ciechanowie, prof. Józef Garbarczyk, rektor PWSZ w Gnieźnie i prof. Zdzisław Budzyński, prorektor PWSW w Przemyślu. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali publikację prezentującą ofertę edukacyjną PWSZ w Polsce.

Podczas pobytu we Lwowie rektorzy PWSZ złożyli wieńce na grobach Orląt Lwowskich i Marii Konopnickiej na Cmentarzu Łyczakowskim oraz pod pomnikiem upamiętniającym mord na polskich profesorach Uniwersytetu we Lwowie dokonany przez hitlerowców w 1941 roku na Wzgórzach Wuleckich. Zostali też przyjęci przez władze Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

XVII Zgromadzenie Plenarne

W dniach 2 – 4 lutego 2012 r. w Kaliszu odbyło się organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta S. Wojciechowskiego XVII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. W obradach uczestniczyli rektorzy lub prorektorzy 30 uczelni członkowskich KRePSZ. Wśród Gości, którzy przyjęli zaproszenie znaleźli się m.in. Prof. Jerzy Woźnicki – Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Andrzej Hamrol – Zastępca Przewodniczącego KRASP, rektor Politechniki Poznańskiej , prof. Edward Jezierski – Przewodniczący Komisji Kształcenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podczas Zgromadzenia rektorzy jednogłośnie przyjęli w poczet członków Konferencji prof. Wacława Wierzbieńca, rektora PWST-E im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Główny temat obrad dotyczył sytuacji PWSZ wobec znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a głównie wymagań jakie stawiają uczelniom nowe zapisy ustawowe oraz związane z nimi rozporządzenia MNiSW. Szczególną troskę rektorów budzą te zapisy, które bezpośrednio zagrażają stabilnemu funkcjonowaniu PWSZ. Dotyczą one ograniczenia czynnego i biernego prawa wyborczego dużej grupie pracowników naukowo-dydaktycznych, warunków zatrudnienia osób pełniących funkcje organów jednoosobowych, zasad zatrudniania przy zmianie warunków umowy, ograniczenia kadencyjności organów kolegialnych czy dalsze utrzymanie braku finansowania badań, nawet dla potrzeb rozwoju kadry.

Podczas spotkania prof. J. Woźnicki szczegółowo omówił sprawy związane z ustawowym obowiązkiem opracowania i wdrożenia strategii rozwoju uczelni. Prof. E. Jezierski przedstawił prace RGNiSW związane z nowelizacją ustawy, a prof. A. Hamrol podkreślił ważną rolę PWSZ w systemie szkolnictwa wyższego.

Prawdziwy podziw uczestników spotkania wzbudziła kaliska uczelnia. Jej rozwój nie byłby zapewne tak imponujący, gdyby uczelnia nie była otoczona ogromną sympatią lokalnej społeczności i troską władz miasta Kalisz.