-

XIII Zgromadzenie Plenarne

W dniach 28 - 30 stycznia 2010 r. w Wałbrzychu odbyło się organizowane przez PWSZ im. Angelusa Silesiusa XIII Zgromadzenie Plenarne KRePSZ. W obradach uczestniczyli rektorzy, prorektorzy lub kanclerze 30 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Wśród Gości, którzy przyjęli zaproszenie znaleźli się m.in.: prof. Zbigniew Marciniak - Wiceministrer Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Ewa Chmielecka, prof. Tadeusz Szulc, prof. Jerzy Woźnicki, prof. Tadeusz Luty, dr hab. Marek Rocki.
Podczas Zgromadzenia rektorzy jednogłośnie przyjęli w poczet członków Konferencji prof. Waldemara Żarskiego, rektora PWSZ w Koszalinie oraz dyskutowali m.in. o stanie prac nad wdrożeniem krajowych ram kwalifikacji, o projekcie środowiskowym "Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego" i o sprawach finansowych KRePSZ.

Narada rektorów PWSZ

W dniu 13 stycznia 2010 r odbyła się narada rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, podczas której przyjęto stanowisko Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i niektórych innych ustaw z dnia 17 grudnia 2009 roku ( druk nr 745)

Komunikat Fundacji Rektorów Polskich

Komunikat Fundacji Rektorów Polskich
z dnia 16 listopada 2009 r.
w sprawie środowiskowego projektu
Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20

Informujemy, że w dniu 16 listopada br. zakończone zostały prace prowadzone w Fundacji Rektorów Polskich (FRP) nad projektem środowiskowym strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w okresie 2010-20. W tym dniu Komitet Sterujący, po zapoznaniu się z wynikami prac, postanowił przyjąć przedłożony mu projekt strategii uznając zadanie zlecone FRP przez Konsorcjum KRASP(KRePSZ)- FRP- KRZaSP za wypełnione.

W dniu 17 listopada 2009 r. pełny tekst projektu strategii został przekazany do wydawnictwa.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią opracowanie pt.

„Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20 – projekt środowiskowy”,
zostanie przedstawione publicznie w dniu 2 grudnia 2009 r. w Uniwersytecie Warszawskim.

Uchwała Komitetu Sterującego

Uchwała Komitetu Sterującego
z dnia 16 listopada 2009 r.
w sprawie przyjęcia środowiskowego projektu
Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20.

Komitet Sterujący, nadzorujący działania mające na celu opracowanie projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020, realizowane w imieniu konsorcjum KRASP(KRePSZ)-FRP-KRZaSP, przez Fundację Rektorów Polskich (FRP) wspólnie z organizacjami i instytucjami partnerskimi, obradując pod przewodnictwem Przewodniczącej KRASP prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, z udziałem przedstawicieli pozostałych konsorcjantów:

  • Przewodniczącego KRZaSP – prof. Waldemara Tłokioskiego
  • Przewodniczącego KRePSZ – prof. Andrzeja Kolasę
  • Przewodniczącego Rady FRP- prof. Włodzimierza Siwioskiego,

po zapoznaniu się z projektem Strategii przedłożonym przez prof. J. Woźnickiego w imieniu realizatorów przedsięwzięcia, postanawia przyjąć ten projekt jako opracowanie spełniające wymagania i kryteria metodologiczne, merytoryczne i profesjonalne.

Komitet Sterujący uznaje tym samym, zadanie postawione FRP przez konsorcjantów za wykonane. Komitet stwierdza, że opracowanie pt.: „Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20 - projekt środowiskowy” oraz towarzyszące mu wydawnictwo pt: „Polskie szkolnictwo wyższe – stan, uwarunkowania, perspektywy” powinny zostać przedstawione publicznie i skierowane pod debatę społeczną, prowadzoną z udziałem m.in. środowisk akademickich i zewnętrznych interesariuszy uczelni. Wyniki tej debaty powinny zostać podsumowane w osobnym opracowaniu przygotowanym przez FRP i przedłożonym Komitetowi Sterującemu. Wybrane propozycje projektu Strategii wskazane przez rektorów powinny następnie zostać uszczegółowione w dalszych pracach i dyskusjach.

Komitet Sterujący wyraża podziękowanie autorom projektu Strategii, członkom Zespołu Wykonawców, autorom ekspertyz, autorom raportów szczegółowych, recenzentom i konsultantom indywidualnym oraz konsultantom społecznym za ich wkład w realizację przedsięwzięcia. Komitet Sterujący dziękuje uczelniom, które wsparły finansowo opracowanie projektu Strategii, instytucjom i organizacjom, których członkowie lub przedstawiciele wzięli udział w pracach, a w tym m.in. RGSW, PKA, ISW, ZBP, oraz tym podmiotom, które wsparły przedsięwzięcie merytorycznie, materialnie lub organizacyjnie, a w tym UW, UJ i UAM, a także partnerom Strategicznym FRP-ISW: UNESCO-Cepes, KIG, PKN ORLEN i Telekomunikacji Polskiej.